Przepis art. 166 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy nakłada na opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej obowiązek przygotowania w terminach oznaczonych przez sąd, nie rzadziej niż co roku, sprawozdania dotyczącego osoby pozostającego pod opieką oraz złożenia rachunków z zarządu jej majątkiem. Mając powyższe na uwadze, powstał pomysł przygotowania artykułu, który ma pomóc osobom zobowiązanym do złożenia niniejszego sprawozdania.

[...] Czytaj dalej na blogu Autora